Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

พูดภาษาอังกฤษอย่างนักธุรกิจ

 

100 Page 1250 Page 1

สวัสดีครับ

วันนี้ผมมีหนังสือ 2 เล่มนี้มาแนะนำ

เล่มที่ 1: 100 Ways to Say It in Business English

คลิกดู: สารบัญ 100 Ways to Say It in Business English 

เล่มที่ 2:  250 Ways to Say It in Business English

คลิกดู: สารบัญ 250 Ways to Say It in Business English

           อยากจะขอให้ท่านอ่านสารบัญก่อนนะครับ อย่าเพิ่งรีบไป

เล่มที่ 1 คือการนำเล่มที่ 2 มาย่อให้สั้นลง

          ทั้ง 2 เรื่องมีลักษณะการวางเนื้อหาเหมือนกัน คือ รวบรวมหัวข้อต่าง ๆ ที่นักธุรกิจมักจะใช้พูดบ่อย ๆ และแต่ละหัวข้อก็ให้ประโยคตัวอย่าง 5 ประโยคที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์จริง  เฉพาะเล่มที่ 2  หัวข้อที่ 217 – 250 ได้รวบรวมหัวข้อและประโยคตัวอย่างที่ต้องใช้ในการพูดโทรศัพท์ล้วนๆ

          ที่ผมขอย้ำเป็นพิเศษก็คือ ประโยคตัวอย่างเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดอาชีพ

 

         ท่านลองค่อย ๆ อ่านสารบัญทีละบรรทัด แล้วท่านก็จะเห็นว่า มีหลายสถานการณ์ที่ท่านน่าจะจดจำประโยค “ครู” เหล่านี้เอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเอง มันจะช่วยให้ท่านใช้เวลาไม่นานนักในการฝึกให้เป็นคน “พูดเก่ง” สามารถสื่อสารได้ตรงกับใจ

เชิญดาวน์โหลดครับ...

100 Ways to Say It in Business English

250 Ways to Say It in Business English

250 Ways to Say It in Business English (เฉพาะประโยคเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์)

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com