เว็บ idiom ที่น่าใช้

 

 http://itools.com/tool/cambridge-international-dictionary-of-idioms

❷ http://idioms.thefreedictionary.com/

❸ http://www.usingenglish.com/reference/idioms/search.php หรือ          http://www.usingenglish.com/reference/idioms/

❹ https://www.englishclub.com/ref/Idioms/