ข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล   Langhub   เรียนภาษาอังกฤษ

http://thai.langhub.com/th-en/learn-english-with-news
https://www.facebook.com/EnglishVocabFromNews
http://www.thesmarttutor.com/news_english_update.php
http://www.bangkokpost.com/learning/
⑤ แถม เว็บไซต์การศึกษา http://tinyurl.com/hdovrwt