Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อานาปานสติ...สมาธิเบื้องต้น สมาธิขั้นพื้นฐานอย่างง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป - พุทธทาสภิกขุ

 20160313 175730

สวัสดีครับ

       ผมไปที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  และได้หนังสือเล่มนี้มา

อานาปานสติ...สมาธิเบื้องต้น

สมาธิขั้นพื้นฐานอย่างง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป

-      พุทธทาสภิกขุ

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/breath.pdf 

หนังสือเล่มนี้มีเพียงสิบกว่าหน้า เนื้อหาสอนวิธีการทำสมาธิ โดยย่นย่อคำสอนวิธีการทำสมาธิของท่านอาจารย์พุทธทาสให้เหลือสั้น ๆ ไม่กี่หน้า ปฏิบัติตามได้ทันที ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงทำเป็น eBook ฝากท่านผู้อ่านครับ

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com