มาเรียนรู้ “การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง” กันเถอะ!!

time  ww

http://www.wegointer.com/2016/03/telling-the-time-in-english/

หรือ http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/telltime.htm