เพียง pdf eBook 11 หน้าสั้น ๆ, เรียนรู้วลีง่าย ๆ ที่ช่วยให้พูดภาษาอังกฤษอย่างกระชับ

say-it-better-in-english

เพียง pdf eBook 11 หน้าสั้น ๆ, เรียนรู้วลีง่าย ๆ ที่ช่วยให้พูดภาษาอังกฤษอย่างกระชับ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/busiEASY/say%20it%20better%20in%20English.pdf