Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ Very Short Conversations | Easy English Conversation Practice

10 Very Short Conversations to Learn English   S

●→ ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ Very Short Conversations | Easy English Conversation Practice ←●
:: คลิปชุดนี้ เขาสอนประโยคภาษาอังกฤษสั้น ๆ มี 30 กว่าคลิป (Set) ขอแนะนำให้ฝึกไปตามลำดับ
:: แต่ละ Set จะมีประโยคสนทนาอยู่ 10 คู่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
❶ ช่วงที่ 1 – ให้เราฝึกฟังประโยคสนทนาทั้ง 10 คู่ (เป็นประโยคคำถาม-คำตอบ, หรือคู่ประโยคที่พูดรับกัน)
❷ ช่วงที่ 2 – ให้เราฟังครู Mark Kulek พูด แล้วให้เราพูดตอบ (ทีละประโยค ๆ, จนครบ 10 ประโยค)
❸ ช่วงที่ 3 – บนจอจะขึ้นประโยคแรกมาให้เราอ่านและฝึกพูด และจะมีเสียงครู Mark Kulek  พูดตอบ (ทีละประโยค ๆ, จนครบ 10 ประโยค)
O → ถ้าฟังหรือพูดไม่ทัน ก็กด pause - play หรือลากให้คลิปถอยหลัง - เดินหน้า ก็ได้ครับ
O → คลิปชุดนี้ น่าเรียน น่าฝึกมาก ๆ เลยครับ ผมเชื่อว่า ถ้าตั้งใจฝึก จะได้ผลมาก เพราะเราจะได้ฝึกฟังและฝึกพูดจริง ๆ  โดยเรียนกับครู Mark Kulek ซึ่งเป็นครูออนไลน์

Set 1 

Set 2

Set 3

Set 4

Set 5

Set 6

Set 7

Set 8

Set 9

Set 10

Set 11

Set 12

Set 13

Set 14

Set 15

Set 16

Set 17

Set 18

Set 19

Set 20

Set 21

Set 22 

Set 23

Set 24 -

Set 25

Set 26

Set 27

Set 28

Set 29

Set 30

Set 31

Set 32

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com