รายการคำ - สำนวนภาษาอังกฤษ + คำแปล + ประโยคตัวอย่าง

รายการคำ   สำนวนภาษาอังกฤษ   คำแปล

รายการคำ - สำนวนภาษาอังกฤษ + คำแปล + ประโยคตัวอย่าง
มีทั้งหมด 13 หน้า, น่าอ่าน - น่าศึกษา ทั้งนั้น 
https://www.wordyguru.com/browse/idiom-thai/toc?page=1