กระเทยจะบรรลุโสดาบันได้ไหม ? โดย พระไพศาล วิสาโล

Phra Paisal Visalo

กระเทยจะบรรลุโสดาบันได้ไหม ?

โดย พระไพศาล วิสาโล
http://visalo.org/QA/Q560911_2.htm