100 วลีอังกฤษ ใช้ในบทสนทนาได้แบบฝรั่ง

100phrases

100 วลีอังกฤษ ใช้ในบทสนทนาได้แบบฝรั่ง
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/100phrases.pdf

 ชุดที่ 1 → https://www.youtube.com/watch?v=ioO1y6YW5Sc


 ชุดที่ 2 → https://www.youtube.com/watch?v=zWZKHDrjB-Q