ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ (จาก กระทรวงการต่างประเทศ)

                                     คลิก

ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสา