คลิกทำแกรมมาร์หน้าคอมฯ มีง่าย-ปานกลาง-ยาก ให้เลือก

English Grammar Quizzes Using JavaScript  English Study

http://a4esl.org/q/j/ 

แถม: http://www.usingenglish.com/quizzes/