Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝากหลวงพี่ พจนานุกรม พุทธศาสนา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หลายเว็บ-หลายเล่ม

   2 เล่ม

นมัสการหลวงพี่ที่เคารพ

       ผมรวบรวมพจนานุกรม  พุทธศาสนา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หลายเว็บ-หลายเล่ม  ไว้ข้างล่างนี้  หนังสือพวกนี้เป็นหนังสือสำหรับการค้นคว้าหาคำจำกัดความ หรือ definition อย่างรวดเร็ว ผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาพระธรรมของหลวงพี่บ้าง  ไม่มากก็น้อย

นมัสการมาด้วยความเคารพครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

พจนานุกรม  พุทธศาสนา ภาษาไทย, ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  อธิบายแต่ละคำสั้น ๆ  

พจนานุกรม  พุทธศาสนา ภาษาไทย อธิบายแต่ละคำยาวหน่อย

พจนานุกรม  พุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ อธิบายแต่ละคำสั้น ๆ

พจนานุกรม  พุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ อธิบายแต่ละคำยาวหน่อย

ดาวน์โหลด

ยังมีอีกครับ คือ 2 เล่มข้างล่างนี้ แต่ไม่มีให้อ่านฟรีผ่านเน็ต  

 panya buddhadasa dict 

ถ้าจะอ่าน ต้องซื้อ (ผมเองก็ยังไม่มีเหมือนกัน) 

 →พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส

 →พจนานุกรมธรรม ฉบับปัญญานันทภิกขุ


  คลิกดู คำแปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันทีดยไม่ต้องเข้าเว็บดิก

 ติด ตั้ง add-on: ดิก อังกฤษ ไทย  • Google Translate  • ดิก อังกฤษ - อังกฤษ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com