ความงมงายของคนป่าเถื่อนยุคดึกดำบรรพ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้ – พุทธทาสภิกขุ

 buddhadasa

https://www.youtube.com/v/wwO8pnpSKmw?version=3&start=1230&end=1635&autoplay=0&hl=en_US&rel=0