Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 49: ประโยคที่ 2401 - 2450

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

2401. We are planning a tour to Italy this summer.
พวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
2402. Your English is improving little by little.
ภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
2403. He devoted his life to the study of science.
เขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
2404. His previous attempt had been unsuccessful.
ความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
2405. I don't think it will lead to a good result.
ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นผลดีอะไร
2406. I think I've filled in everything correctly.
ฉันคิดว่าฉันได้เติมทุกสิ่งถูกต้องหมดแล้ว
2407. I'm not sure whether I have locked the door.
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
2408. It took him a little time to fix that watch.
เขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
2409. She intends to make teaching her profession.
เธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
2410. Your answer is satisfying. I feel satisfied.
คำตอบของคุณน่าพอใจ ฉันรู้สึกพอใจ
2411. Great efforts ensure the success of our work.
ความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
2412. One third of this area is covered with forest.
หนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
2413. They are arguing over who should pay the bill.
พวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนจ่ายค่าบิลล์
2414. Wait a moment, I'll be with you in an instant.
คอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
2415. I assure you that you will feel no pain at all.
ฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
2416. Let me tell you some details about…
ขอฉันบอกรายละเอียดบางอย่างกับคุณเกี่ยวกับ
2417. They have to work hard to support their family.
พวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
2418. I received an invitation, but I did not accept it.
ฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
2419. If you don't work, you'll fail to pass the exam.
ถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ เธอก็จะสอบไม่ผ่าน
2420. She makes it clear that she doesn't like swimming.
เธอบอกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ชอบว่ายน้ำ
2421. No matter what happened, he would not say a word.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จะไม่พูดสักคำ
2422. Will you come and join us for dinner on Sunday?
คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
2423. He thinks he is somebody, but we think he is nobody.
เขาคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ แต่พวกเราคิดว่าเขาไม่สำคัญอะไรเลย
2424. I am in charge of the company when the manager is out.
ฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
2425. On behalf of my company, I would like to welcome you here.
ในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
2426. Open your books and turn to page 20.
เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า 20
2427. Has everybody got a sheet?
ทุกคนได้เอกสารแล้วหรือยัง?
2428. I didn't care no more about him.
ฉันไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปแล้ว
2429. I must try not to do it any more.
ฉันจะต้องไม่พยายามทำมันอีกต่อไป
2430. Why don't you try to behave?
ทำไมคุณถึงไม่พยายามทำตัวดีๆ
2431. That's what we need to talk to you about.
นั่นแหล่ะคือสิ่งที่พวกเราต้องพูดกับคุณ
2432. We had a long discussion this morning about…
พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
2433. He turned his attention to his book.
เขาหันความสนใจกลับมาที่หนังสือของเขา
2434. I thought that might have taken long times.
ฉันคิดว่านั่นอาจต้องใช้เวลานาน
2435. I'll send someone with you.
ฉันจะส่งใครบางคุณไปกับคุณ
2436. That's won't be necessary. Thank you.
นั่นไม่จำเป็นหรอก ขอบคุณ
2437. Better do your research! Get it done!
ทำงานวิจัยของคุณดีกว่า ทำมันให้แล้วเสร็จ
2438. I don't think I can go on without you.
ฉันไม่คิดว่าฉันจะเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีคุณได้
2439. It does not matter what you believe.
มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเชื่อในสิ่งใด
2440. I'm writing a paper on him.
ฉันกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับเขา
2441. I want us to trust each other.
ฉันต้องการให้พวกเราเชื่อใจกันและกัน
2442. Everybody's gone, aren't they?
ทุกคนไปกันหมดแล้วใช่ไหม?
2443. Did they have a good time?
พวกเขารู้สึกสนุกกันไหม?
2444. I'm sure they did.
ฉันแน่ใจว่าพวกเขาสนุก
2445. I don't want to talk about it any more.
ฉันไม่อยากจะพูดถึงมันอีกต่อไป
2446. I'm tired and you'd better start back home.
ฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
2447. You'd better take the rest of your cake home.
เธอควรจะเอาเค๊กส่วนที่เหลือของเธอกลับไปด้วยนะ
2448. You'd better hope somebody is there to help you.
คุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
2449. You'd better destroy this letter so that no one else would see it.
คุณควรทำลายจดหมายนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นมัน
2450. I'm really kind of embarrassed.
ฉันค่อนข้างกระดากอายจริงๆ

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com