Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รายชื่อคำภาษาอังกฤษที่ชาวไทยมักอ่านผิด

ลิงก์ที่มา Wikipedia

++

คำศัพท์ทั่วไป[แก้]

คำภาษาอังกฤษคำอ่านที่ถูกอ่านผิดเป็นหมายเหตุ
asleep เออะสลีป [əˈsliːp/] แอสลีป, อาสลีป  
almond อาเมินดฺ [ˈɑːmənd] หรือ ออเมินดฺ [ˈɔːmənd] ออลมันด์, แอมมอนด์, อัลมอนด์ ในบางสำเนียงอาจออกเสียงตัว l แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
arch อารฺช [ɑː(r)tʃ] อาร์ค arch ในกรณีนี้หมายถึงซุ้มประตูโค้ง ออกเสียงด้วย ช (เน้นเสียงตัว H ) [tʃ]
archive อารฺไคฟ [ˈɑː(r)kaɪv] อาร์ชีฟ  
aspirin แอสเพอะริน [ˈæspərɪn] หรือ
แอส-ปฺริน [ˈæsprɪn]
แอสไพริน  
berry แบรี [ˈbɛri] เบอรี, บูรี, บิวรี  
busy บิซี [ˈbɪzi] บิวซี, บูซี, บีซี, บิวซี  
calm คาม [kɑm (kahm)] โคม, เคม ในบางสำเนียงจะออกเสียงตัว l ด้วย แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
comfortable คัมเฟอรฺเทอะเบิล [ˈkʌmfərtəbəl (kuhm-fer-tuh-buhl)] หรือ คัมฟฺเทอะเบิล ['kʌmftəbəl (kuhmf-tuh-buhl)] คอมฟอร์เทเบิล  
chaos เคอาส ['keɪɑs] หรือ เคอ็อส [ˈkeɪɒs] เชาส์, ชาออส  
cleansing แคฺล็นซิง ['klɛnzɪŋ] คลีนซิ่ง  
company คัมเพอะนี ['kʌmpɘni] คอมพานี  
cover คัฟเวอรฺ ['kʌvə(r) คอฟเวอร์, โคฟเวอร์  
cruise ครูส [kruːz] ครุยส์ เสียง i ไม่ออกเสียง ออกเสียงเหมือน cruse
deal ดีล [diːl] เดล  
debt แด็ต [dɛt] เด็บทฺ อักษร b ไม่ออกเสียง เน้นเสียงสะกดทีตัว t เถอะ เทอะ ทำให้ตัวbถูกตัดเสียงออก
deluxe ดิลักซฺ [dɪˈlʌks] เดอลุกซ์ คำว่า เดอลุกซ์ เป็นการออกเสียงตามหลักภาษาฝรั่งเศส
different ดิฟเฟอะเรินตฺ [ˈdɪfərənt] หรือ ดิฟเรินตฺ [ˈdɪfrənt] ดิฟเฟอเร้นท์ คำนี้มีแค่สองพยางค์ ควบเสียงอีก
discovery ดี-สกัฟ-เวอะ-รี [dɪˈskʌvəri (dih-skuhv-uh-ree)] ดิสคอฟเวอรี/ดิสโคฟเวอรี  
dove (นกพิราบ) ดัฟ [dʌv] โดฟ dove ในความหมายถึงนก ออกเสียงเหมือน duv สำหรับกริยาอดีตของ dive (dove) อ่านว่า โดฟ
education แอ็ดยุเคเชิน [ˌɛdʒʊˈkeɪʃən] เอ๊ดดูเคชั่น ตัว d ในคำนี้ออกเสียงเหมือนเขียนด้วยตัว j ในสำเนียงอเมริกัน
elephant แอะเลอะเฟินตฺ (/ˈɛləfənt/) อีเลเฟน, อีเลแฟน  
error แอะเรอะ เอ๊อเร่อ  
factory แฟกเทอะรี [ˈfæktəri] หรือ แฟกทรี [ˈfæktri] แฟคตอรี่  
failure เฟลเยอะ [ˈfeɪljər] เฟเลอ  
ferry แฟรี [ˈfɛri] เฟอรี  
genre ฌอนเรอะ [ˈʒɑnrə] หรือ ['ʒɒnrə] เจน  
genuine แจ็น ยูอิน [ˈdʒɛnjʊɪn] เจนูอิน  
gift voucher กิฟทฺ-เวา-เชอรฺ [gɪft ˈvaʊtʃər] กิฟท์วอชเชอร์, กิฟท์วอยเชอร์  
history ฮิสเทอะรี [ˈhɪstəri] หรือ ฮิสทฺรี [ˈhɪstri] ฮีสตอรี่, ฮีสตอลี่  
honour ออเนอรฺ [ˈɒnər (on-er)] ฮอนเน่อ  
hour อาวเออรฺ ['aʊər] ฮาวเวอร์, ฮาวเออร์ ตัว h ไม่ออกเสียง
island ไอเลินดฺ [ˈaɪlənd] ไอส์แลนด์ อักษร s ไม่ออกเสียง เช่นเดียวกับคำว่า isle
Japanese แชปเพอะนีส [ˌdʒæpəˈniz] เจแปนนีส  
juice จูซ [juːs] จุ๊ยซ์ เสียง i ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน juce
Jew จู [ʤuː] ยิว อ่านเหมือน Joo
label เลเบิล ['leɪbəl] ลาเบล  
leopard แล็ป เพิรฺด [ˈlɛpərd (lep-erd)] ลีโอพาร์ด /เลโอพาร์ด เสียง o ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน lepard
lion (ไล'เอิน) [ (l ai1 @ n)] ไลอ้อน ออกเสียงเหมือน ไล'ยัน
little ลิตอึล [ˈlɪtl (lit-l)] ลิตเติล tt แทนเสียงลิ้นสะบัดฐานปุ่มเงือก /ɾ/ ไม่ออกเป็น /t/ ดูเพิ่มที่ Intervocalic alveolar flapping
management แมนิจเมินตฺ [ˈmænɪʤmənt] เมเนจเม้นตฺ  
margarine มารฺเจอะริน [ˈmɑrdʒərɪn (mahr-jer-in)] มาร์การีน  
medley แม็ดลี [ˈmɛdli] เมดเลย์  
menu แม็นยู /ˈmɛnjuː/ เมนู  
monarch มอเนิรฺก [ˈmɒnərk] หรือ มอนารฺก ['mɒnɑrk] โมนาร์ช  
monarchy มอเนอรฺคี [ˈmɒnərki] โมนาร์ชี  
monk มังค [m uh1 ng k] มอง  
monkey มัง'คี [m uh1 ng k ii] มองกี้  
milk มิลกฺ [mɪlk] มิ้ว มิ้ว เป็นคำไทย แต่ภาษาอังกษออกเสียง มิลคฺ
oil ออยลฺ [ɔɪl] ออย เสียง l ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
owl อาวลฺ [aʊl] โอวล์  
permanent เพอ'มะเนินทฺ [P ER1 M AH0 N AH0 N T] เพอมาแนนทฺ e ตัวหลังออกเสียง เอ
psycho ไซโค [ˈsaɪkoʊ] ไฟโค แปลว่า บ้า ตัว p ไม่ออกเสียง
purpose เพอรฺเพิส [ˈpərpəs] โพรโพ้ส  
raider เรเดอรฺ [ˈreɪdər] ไรเดอร์  
reality ริแอลลิที [rɪˈæləti] เรียลลิตี้  
receipt รีซิต [rɪˈsiːt] รีซีปต์ เสียง p ไม่ออกเสียง
restaurant แร็สเทอะเรินทฺ [ˈrɛstərənt] เรสเตอรอง คนไทยนำหลักการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมาปนกับภาษาอังกฤษ
salmon แซเมิน ['sæmən] แซลมอน อักษร l ไม่ออกเสียง
schedule สฺเก็ดยูล (อเมริกัน) ['skɛdʒʊl (skej-ool)] หรือ เช็ดยูล (อังกฤษ) [ˈʃɛdjuːl (shed-yool)] สเกดดวล สเกดดิวล์ สเกดูล์ sch อ่านได้สองแบบคือเสียง [sk] และเสียง [ช] และขณะเดียวกันตัว d ออกเสียงเหมือน [j]
-shire เชอรฺ [ʃə(r) ไชร์, เชียร์ เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมือง เช่น Yorkshire อ่านว่า ยอรฺกเชอรฺ แต่ถ้าเป็นคำโดด ๆ อ่านว่า ไชเออะรฺ
six ซิกซฺ [sɪks] ซิก เสียง s ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
slave เสฺลฟ [sleɪv] สลาฟ a-e ออกเสียง เอ
sponge สปัน'จ [s p uh1 n jh] สปอง  
stainless สเตน'ลิส [ s t ei1 n l @ s] สแตนเลส a-i ออกเสียง เอ
sword ซอรฺด [sɔrd (sawrd)] หรือ โซด [soʊrd (sohrd)] สวอร์ด  
temperature แท็มเพอะเรอะเชอรฺ [ˈtɛmpərətʃər (tem-per-uh-cher)] เทมเพอเรเชอร์  
tough ทัฟ [tʌf] ท็อจ  
valley แวลลี ['væli] วอลเล, วัลเล  
value แวลยู [ˈvælyu - val-yoo] วาลู่, แวลู่  
vegetable แว็จเทอะเบิล [ˈvɛdʒtəbəl (vej-tuh-buhl)] หรือ เว็จจิเทอะเบิล [ˈvɛdʒɪtə- (vej-i-tuh-)] วีเก็ททะเบิล, เว็จเจ็ตเทเบิล  
volleyball วอลลิบอล ['vɑlibɔl] วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล เป็นคำไทย
voucher เวา-เชอรฺ [ˈvaʊtʃər] วอชเชอร์, วอยเชอร์  
warp วอรฺป [wɔrp (wawrp)] วาร์ป  
water วอเทอรฺ [ˈwɔtər] วอ-เต้อ  
whale เวล [weɪl] วาล อ่านผิดโดยเทียบเสียงจากคำว่า วาฬ

วิสามานยนาม[แก้]


คำอังกฤษคำอ่านที่ถูกอ่านผิดเป็นหมายเหตุ
Leonard เล็นเนิรฺด [ˈlɛnərd (len-erd)] เลียวนาร์ด  
Colonel เคอรฺ-นึล [ˈkɜrnl (kur-nl)] โคโลเนล ยศพันเอก คำนี้ตัว l ไม่ออกเสียงถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษ ส่วนในสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงเป็นตัว r แทน
Illinois อิลเลอะนอย [ˌɪləˈnɔɪ (il-uh-noi)] หรือ อิลเลอะนอยสฺ [-ˈnɔɪz (noiz)] อินลินอยส์  
Chevrolet เชฟโรเล เชฟโรเลต เสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง แต่ "เชฟโรเลต" เป็นคำไทย
Connecticut เคอะเนททิเคิท [kəˈnɛtɪkət (kuh-net-i-kuht)] คอนเนคติคัต เสียงตัวอักษร c ตัวที่สอง ไม่ออกเสียง
Harley Davidson ฮาร์ลีย์เดวิดสัน ฮาร์เลย์เดวิดสัน  
Hawaii เฮอะวายอี [həˈwaɪi (huh-wahy-ee)] ฮาวาย ตกเสียง i ท้ายคำ
Houston ฮยู-สเติน [ˈhyustən (hyoo-stuhn)] ฮูสตัน อ่านเหมือน Hyouston
Kodak โคแดก โกดัก "โกดัก" เป็นคำไทย
Maryland เมริลันด์ หรือ เมระลันด์ แมรี่แลนด์ ตัว y ออกเสียงน้อยมาก
Mercedez-Benz เมอร์เซดีส เบ๊นส เมอร์ซีเดส เบ๊นส  
Newark นูเอิร์ก [ˈnuərk (noo-erk)] นิวอาร์ค  
Tucson ทูซอน [ˈtusɒn] ทัคซัน  
Worcester วูสเตอร์ [ˈwʊstər] วอร์เซสเตอร์  
Yosemite โยเซมีทิ [yoʊˈsɛmɪti] โยสไมต์  
San Jose แซนโฮเซ [ˌsæn hoʊˈzeɪ] ซาน โจเซ่, ซานโจ๊ส j มาจากภาษาสเปน ออกเสียงเป็น h
Oxford ออกซฺเฟิรฺด [ˈɒksfərd] อ๊อกฟอร์ด  
Harvard ฮารฺเวิรฺด [ˈhɑrvərd] ฮาร์วาร์ด

++

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com