Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

5. APOLOGIES (การขอโทษ)

 5.   APOLOGIES (การขอโทษ)

 -ขอโทษ/เสียใจ

 -Sorry. (คำนี้ใช้ได้เปรียบเหมือนการขอโทษ)

 -ฉันขอโทษ

 -Excuse me.

 -ขอโทษที่ทำผิดอย่างมาก

 -May I excuse?

 -ขออภัย

 -Pardon me.

 -ขออภัย

 -Apologize.

 -ได้โปรดยกโทษให้

-I beg your pardon.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com