เรียนถ้อยคำสำนวนที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันกับ macmillandictionary.com

life-skills-pragmatics

Pragmatics lesson

learn phrases and expressions that are used in everyday life

http://www.macmillandictionary.com/learn/pragmatics2014.html

และ

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/