ประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักพูดผิดอยู่เสมอ

speak-english-and-smile-d

--> อ่านเป็นความรู้นะครับ ไม่ต้องไปกังวลถ้าพูดผิดแกรมมาร์ <--
http://www.pasa24.com/view/page.aspx?p=English-useful-speaking%20phrases