Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หลักพื้นฐานเรื่อง stress และ de-stress

สวัสดีครับ

วันนี้ผมมี 2 คลิปที่เขาอธิบายเรื่องการลงเสียงหนัก (stress) และการลงเสียงเบา (de-stress) ในคำและประโยคภาษาอังกฤษ ผมเห็นว่าเขาอธิบายได้ชัด กระชับ จำง่าย จึงนำมาฝาก โดยขอหยิบบางข้อความในคลิปมาให้ท่านดูก่อน

คลิปที่ 1:

เขาบอกว่า มีหลักพื้นฐานเรื่อง stress พยางค์ในคำศัพท์ให้จำอยู่ 5 ข้อ คือ

กฎข้อ 1:  

คำ noun และ คำ adjective ส่วนใหญ่ซึ่งมี 2 พยางค์, ให้ stress พยางต์แรก

R-111

กฎข้อ 2:  

verb ส่วนใหญ่ซึ่งมี 2 พยางค์, ให้ sreess พยางค์หลัง

R-2

กฎข้อ 3: 

คำที่ลงท้ายด้วย -tion, -sion, หรือ -cian  

ให้ stress พยางต์หน้า  -tion, -sion, หรือ -cian

R-3

กฎข้อ 4: 

 คำที่ลงท้ายด้วย - ic  

 ให้ stress พยางต์หน้า -ic

R-4

กฎข้อ 5: 

คำที่ลงท้ายด้วย - ee หรือ -oo

ให้ stress พยางค์นั้นเลย

R-6

ถ้าไม่แน่ใจว่าต้อง stress พยางค์ไหน:

ก็ไม่ต้อง stress

R-66

 ฟังคำอธิบายเต็ม ๆ และการออกเสียงตามตัวอย่างในคลิปข้างล่างนี้


 คลิปที่ 2:

เขาบอกว่า มันมีทั้งเรื่อง stress และไม่ stress

การ stress ก็คือออกเสียงให้มัน ดังขึ้น, ยาวขึ้น, สูงขึ้น

♦ในคำ ๆ หนึ่ง  ซึ่งมีหลายพยางค์ ก็มีพยางค์ที่ stress (และพยางค์ที่ไม่ต้อง stress)

ในประโยค ๆ หนึ่ง  ซึ่งมีหลายคำ  ก็มีคำที่ stress (และคำที่ไม่ต้อง stress)

ดังยาวสูง

ส่วนการไม่ stress หรือ de-stress นั้น ก็ตรงกันข้าม คือ ออกเสียงเบา ๆ สั้น ๆ ต่ำ ๆ สบาย ๆ 

ค่อยนิ่ม

สำหรับในประโยค ๆ หนึ่ง  ซึ่งมีหลายคำนั้น  จะแบ่งคำออกเป็น 2 ประเภท คือ

♦ ประเภทแรก เรียกว่า content words ก็คือคำที่แสดงเนื้อหาในประโยคนั้น 

ได้แก่คำ ตั้งแต่ข้อ 1) ถึงข้อ 7)ข้างล่างนี้

contentswords

♦ ประเภทที่สอง คือคำที่สักแต่ว่าทำหน้าที่ของมัน หรือ function words

คำพวกนี้ ให้ออกเสียงเบา ๆ หรือไม่ต้องออกเสียงเลย

functionwords

function words ก็คือคำตามข้อ 1) ถึงข้อ 5) ข้างล่างนี้

functionwords2

ตามประโยคตัวอย่างข้างล่างนี้

content words ก็คือคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ - ให้ออกเสียงเน้น

function words ก็คือคำที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก (สีขาว) - ให้ออกเสียงไม่เน้น

function  content

สรุปก็คือ การออกเสียงในภาษาอังกฤษ  ไม่ว่าจะเป็น พยางค์ในคำ หรือ คำในประโยค 

มันก็มีทั้งการเน้นและไม่เน้นเสียง ตามจังหวะของมัน

stress and rhythm

  ฟังคำอธิบายเต็ม ๆ และการออกเสียงตามตัวอย่างในคลิปข้างล่างนี้ (+ฝึกออกเสียงตามไปด้วย)

 

ศึกษาเพิ่มเติม:

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com