คำพูดโต้ตอบสั้น ๆ ให้รู้ว่าเราสนใจ ขณะที่ฟังคนอื่นพูด

ที่มา:http://dictionaryblog.cambridge.org/2015/02/11/oh-wow-responding-in-conversation/

สวัสดีครับ

บทความนี้น่าสนใจ เขายกตัวอย่าง คำพูดโต้ตอบสั้น ๆ ให้รู้ว่าเราสนใจ ขณะที่ฟังคนอื่นพูด

ผม copy ทั้งบทความมาไว้ที่นี่ แต่พิมพ์เพิ่มคำแปลเป็นภาษาไทยตามหลังคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษในบทความ และอยากให้ท่านอ่านประโยคคำพูดจริง ๆ ในบทความนี้

 

Oh wow! (Responding in conversation.)

February 11, 2015

by Kate Woodford​​​​
oh_wow
When you are chatting in English, do you always know how to respond? Do you sometimes wish you knew a few more words and phrases to show that you are interested in what the other person is saying? Read on!

To let the speaker know that you have understood them, you can just say Ah. People often say right or okay after this. The phrase I see is also used here:

คำที่เราคงจะได้ยินบ่อย ๆ ที่พูดแทรกเมื่อฟังคนอื่นพูดเพื่อให้เขารู้ว่า เรากำลังสนใจฟัง  ก็เช่น Ah, Right, Okay, I see

A: The date is wrong on the letter.

B: Ah, rightI see.

A: So we have to be here by eight o’clock, not nine o’clock.

B: Ah, okay, fine.

Sometimes, you simply want someone to know you are still listening and interested. The word right is useful here and some native speakers also say okay:

บางทีเราแค่ให้เขารู้ว่าเราก็กำลังฟังอยู่ ก็อาจจะแทรกไปว่า Right, Okay

A: She’s still in London and she’s seeing the same boyfriend.

B: Right.

A: But she’s changed jobs.

B: Okay.

If the speaker has said something surprising, a way of replying here is really?

ถ้าเขาเล่าอะไรน่าประหลาดใจ เราอาจจะแทรกว่า Really? (พูดเสียงสูงหน่อย)

A: I had such a bad meal in that restaurant.

B: Really?

Interestingly, many native speakers of English say ‘really’ even when they feel no surprise, but simply want to show interest in what has just been said.

แต่บางที Really นี่ก็พูดออกไปได้ แม้จะไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ คือเราพูดออกไปเพียงให้เขารู้ว่าเราสนใจฟังอยู่

Sometimes, someone tells you that they are having problems or they are ill and you want to show kindness. The phrase Poor you! is useful here:

บางทีเขาเล่าปัญหาให้เราฟัง หรือบอกว่าไม่สบาบ ถ้าเราต้องการแสดงความเห็นใจ จะพูดออกไปว่า Poor you! ก็เข้าท่าเหมือนกัน

A: I’ve had a headache all day.

B: Oh, poor you! I hate having a headache!

If something bad has happened, you might say What a shame!:

ถ้าเขาเล่าว่ามีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้น เราอาจจะพูดว่า What a shame!

A: I’m afraid Tom didn’t get the job. He’s quite disappointed.

B: Oh, what a shame!

Useful phrases to show that you care in more serious situations are I’m sorryI’m so sorry or I’m sorry to hear that:

แต่ถ้าเรื่องที่เขาเล่าออกจะซีเรียส และเราต้องการแสดงออกว่า เราก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วย ก็อาจจะใช้คำว่า I’m sorry หรือ I’m so sorry หรือ  I’m sorry to hear that

A: Maria’s father isn’t well, I’m afraid. He’s in hospital again.

B: Oh, I’m sorry to hear that.

Sometimes, it’s the opposite situation and someone tells you about something good that they are doing. Often, the best response is Nice! or Lovely! or How nice! or How lovely! You can also say Lucky you!

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขาเล่าว่าเขาทำอะไรดี ๆ คำโต้ตอบที่ดีที่สุดในกรณีอย่างนี้ก็คือ Nice!  หรือ  Lovely!  หรือ How nice!  หรือ How lovely!

A: We’re off to Spain tomorrow for two weeks.

B: LovelyLucky you!

Often in conversations, you want to respond to an opinion that someone has expressed. To show the speaker that you agree with their opinion you can sayThat’s right or You’re right:

ถ้าเขาเล่าอะไรและเราเห็นด้วย ก็พูดไปเลยว่า That’s right หรือ You’re right

A: The problem with train travel is it’s so expensive.

B: That’s right. That’s why we usually drive.

To agree more strongly with an opinion, you can give the one-word reply absolutely:

แต่ถ้าจะแสดงว่าเราเห็นด้วยจริง  ๆ กับความเห็นของเขา ก็พูดไปคำเดียวเลยว่า absolutely

A: His last record was so much better.

B: Absolutely!

You can also agree strongly by saying completely / totally agree:

หรือจะพูดว่า  completely  agree หรือ  I  totally agree ก็ได้ 

A: Anyway, I think the whole system is really unfair.

B: I totally agree.

Finally, to return to the title of this blog, to show that you admire someone for what they have just said or are surprised by it, the word wow! Is very useful:

สุดท้าย ถ้าจะแสดงความชื่นชม หรือประหลาดใจแถมชื่นชมเรื่องที่เขาเพิ่งพูดจบ ก็พูดคำว่า wow ว้าว

A: I ran twenty miles on Sunday.

B: Wow, that’s impressive!