บทสนทนาเมื่อพบกันครั้งแรก (อังกฤษ - ไทย)

บทสนทนาเมอพบกนครงแรก   เรยนภาษาองกฤษออนไลนฟร

บทสนทนาเมื่อพบกันครั้งแรก (อังกฤษ - ไทย)
สามารถ Download บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี pdf | text | mp3
http://thai.langhub.com/th-en/travel-english/161-First-Conversation

คลิกศึกษาเพิ่มเติม:http://tinyurl.com/ma6tzf2