Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประโยคที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ อังกฤษ-ไทย (เก็บมาจากหลายเว็บ)

ประโยคที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ อังกฤษ-ไทย (เก็บมาจากหลายเว็บ)

เมื่อเปิดไฟล์ pdf แล้ว, ถ้าต้องการไปที่ลิงค์ต้นทาง, ให้คลิกที่ลิงค์บรรทัดแรกของไฟล์

[ -เมื่อเปิดหน้าไฟล์ pdf แล้ว, ให้กด Control ค้างไว้, และกลิ้งล้อบนเมาส์ ไป-มา เพื่อเพิ่ม-ลด ขนาดตัวหนังสือให้เหมาะกับสายตาของท่าน - ]

แถม:

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com