Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

101 Ways to Write It in Business English – สำนวนธุรกิจที่กะทัดรัดน่าใช้ น่าจดจำแม้ไม่ได้ทำธุรกิจ

Pages from 101 Ways to Write It in Business English

สวัสดีครับ

       หนังสือเล่มนี้ 101 Ways to Write It in Business English เขารวบรวมวลีและประโยคสำหรับการเขียนอีเมล, บันทึกสั้น, จดหมาย ในการสื่อสารธุรกิจ  ที่ผมชอบใจมาก ๆ มาก ๆ ก็คือ เขารวบรวมไว้ทั้งหมด 101 หัวข้อ, ล้วนแต่เป็นหัวข้อที่คนทำธุรกิจสามารถหยิบยืมมาใช้เขียนได้ทั้งนั้นเลย  ท่านดูสารบัญที่ 2 หน้านี้ดูซีครับ แล้วค่อย ๆ อ่านดูทีละหัวข้อ จะเห็นว่า มีหลายหัวข้อทีเดียวที่ท่านนำไปใช้เขียนในงานได้  คลิกดู

       และแต่ละหัวข้อ  เขาก็คัดเลือกวลี(พิมพ์เป็นตัวดำสั้น ๆ)และประโยคตัวอย่าง  อย่างน้อย 5 ประโยคมาให้เราดู เราชอบใจอันไหน ก็ดึงอันนั้นมาใช้ได้เลย ที่น่าสนใจคือมันสั้น ตรงไปตรงมา แต่ก็สุภาพ ตามลักษณะของภาษาธุรกิจ ขอเชิญท่านคลิกดูตัวอย่างเรื่องการเริ่มต้นเขียนและการสรุป ใน หัวข้อที่ 1 และ 2

        และที่ผมชอบใจไปกว่านี้ก็คือ แม้คนที่ไม่ใช่นักธุรกิจหรือคนทำงานบริษัทที่ติดต่อธุรกิจ ก็สามารถปรับเอาหลายประโยคมาใช้เขียนได้  เช่น ใช้โครงสร้างประโยคเดิมแต่เปลี่ยนศัพท์ให้มันง่ายขึ้น เป็นศัพท์ธรรมดา ไม่ใช่ภาษาธุรกิจ เป็นต้น สรุปก็คือ หนังสือเล่มนี้ดีครับ น่าศึกษามาใช้ 

       คลิกดาวน์โหลด  (มีแค่ 56 หน้าเท่านั้นเอง)

อีก 2 เล่ม โดยผู้แต่งคนเดียวกัน

Pages from 100 ways to say it in business English

Pages from 130 common mistakes in English (1)

 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com