ไฟล์ flash ชุดนี้เหมาะสำหรับคุณครูใช้อธิบายสรุปเรื่อง Tense

www.elihinkel.o

http://www.elihinkel.org/tips/tenses.swf