Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อธิบาย Business English – Grammar ด้วยภาษาง่าย ๆ

Business English   Grammar

Business English – Grammar  

อธิบายโดยใช้ภาษาและประโยคตัวอย่างง่าย ๆ ที่เป็นเนื้อเรื่องทางธุรกิจ

ทุกหัวข้อมีแบบฝึกหัดให้ทำ และเฉลยให้ดู น่าสนใจครับ

http://www.ego4u.com/en/business-english/grammar

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com