Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอแนะนำหนังสือพุทธประวัติที่น่าศึกษา และการศึกษาพุทธประวัติของไทยที่ไม่เหมือนฝรั่ง

สวัสดีครับ

       ในฐานะชาวพุทธ ผมก็เรียนพุทธประวัติมาตั้งแต่เด็ก จากที่ครูสอน, จากหนังสือที่กระทรวงศึกษาฯ เขากำหนดให้เรียน, หรือจากพระในวัดใกล้โรงเรียนที่ครูนิมนต์มาเทศน์ให้เด็กฟัง, พอโตขึ้นก็จากหนังสือหลายเล่มที่ซื้อมาอ่าน, จากพระที่เทศน์ออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ และสุดท้ายทางเน็ต

       มานั่งนึกดูว่า ท่านทั้งหลายที่เล่าประวัติพระพุทธเจ้าให้เราฟัง หรือเขียนให้เราอ่านนี้ ท่านรู้มาจากไหน นึกไปนึกมาก็สรุปว่า ต้นตอจริง ๆ ซึ่งเป็นคัมภีร์รุ่นที่ ๑ ก็คือพระไตรปิฎกที่ศัพท์เทคนิคเรียกว่า “พระบาลี” และต่อมาก็มีข้อเขียนด้วยภาษาบาลีที่ให้คำอธิบายและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคัมภีร์รุ่นที่ ๒ (เรียกว่า “อรรถกถา”), รุ่นที่ ๓ (เรียกว่า “ฎีกา”), รุ่นที่ ๔ (เรียกว่า “อนุฎีกา”) มากขึ้นเรื่อย ๆ จากภาษาบาลีก็กลายและขยายมาเป็นภาษาไทย และเราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังก็รับคำสอน คำอธิบาย และความคิดเห็นของพระภิกษุและท่านผู้รู้เหล่านี้ และเรียกรวม ๆ ว่า “พุทธประวัติ”


       ถ้าไม่นับพระไตรปิฎกภาษาบาลีและพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย   ในรุ่นของผม ผมได้ยินมาว่า หนังสือพุทธประวัติภาษาไทยซึ่งผู้รู้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงหรือ reference เล่มสำคัญเล่มหนึ่ง ก็คือเรื่อง ปฐมสมโพธิกถา โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผมลองเข้าไปอ่านดู เห็นเป็นหนังสือฟอร์มใหญ่มีมาดของปราชญ์

1ปฐมสมโพธิ

 คลิกดาวน์โหลด - ปฐมสมโพธิกถา


       แต่เล่มที่ผมประทับใจและศรัทธามาก ก็คือ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแปลจากภาษาบาลีและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ผมอ่านไปได้พอสมควรแล้วแต่ยังไม่จบเล่ม ตั้งใจว่าจะพยายามอ่านให้จบก่อนตาย

2พุทธประวัติจากพระโอษฐ์พุทธทาส

 คลิกดาวน์โหลด พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ลิงค์ที่ 1 หรือ ลิงค์ที่ 2


3พุทธประวัติฉบับสําหรับยุวชน       

ผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสอีกเล่มหนึ่ง คือ พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน นี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่ง ที่ผมกะว่าจะอ่านให้จบให้ได้

อ่าน online: คลิก

ดาวน์โหลด e-book พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน: คลิก

ฟังเสียงอ่านหนังสือ: คลิก


 4silacara

พุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน  นี้ท่านอาจารย์พุทธทาส แปลและเรียบเรียงจาก ฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง A Young People's Life of the Buddha by Bhikkhu Silacara (ภิกษุ สีลาจาระ)

อ่าน online: คลิก

ดาวน์โหลด e-book A Young People's Life of the Buddha: คลิก

ผมขอแนะนำท่านที่ต้องการศึกษาพุทธประวัติพร้อมฝึก reading ไปในเวลาเดียวกัน อ่านเล่มนี้ครับ ท่านสามารถอ่านเทียบ บทต่อบทได้เลย


 ขอแถมอีก 2 เล่มเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยผู้รู้ คือ

5ตายด้วยอะไร

[๑]กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพานด้วยโรคอะไร? 

โดย  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

คลิกดาวน์โหลด - กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพานด้วยโรคอะไร? 


 []๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

6สี่สิบห้าพรรษา

คลิกดาวน์โหลด - ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า   หรือ คลิกดาวน์โหลดที่นี่

คลิกฟังเสียงอ่านหนังสือ


เล่มนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อ FORTY-FIVE YEARS OF THE BUDDHA

7 45years

 คลิกดาวน์โหลด


        ขอแถมสักนิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ การศึกษาพุทธประวัติของคนไทยและของฝรั่งนี่ไม่เหมือนกัน เราคนไทยศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้ามาเนิ่นนานแล้ว ตั้งแต่สมัยพ่อขุนราม เราก็ส่งพระไปศึกษาที่ประเทศลังกานำพระไตรรัตน์กลับมาเมืองไทย เราคนไทยกับพระพระพุทธศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยศรัทธาที่แนบแน่นมาตั้งแต่โบราณแล้ว บรรพบุรุษของเราไม่เคยหาแผนที่มาเปิดกางดูว่าเมืองกบิลพัสดุ์, พุทธคยา, เมืองกุสินารา อยู่ตรงไหน แต่เรามีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในพระพุทธเจ้าผู้เต็มเปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตา,  ในพระธรรมที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์,  และในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และนี่ไม่ใช่การงมงาย  เราได้รับผลอันประเสริฐจากการปฏิบัติตามพระธรรมที่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสอน  เป็นความสงบสุขต่อชีวิตจิตใจที่ลึกซึ้งเกินกว่าจิตวิทยาอันผิวเผินที่ศาสตร์ของฝรั่งจะให้ได้  เราจึงไม่มีอะไรจะสงสัยในพระพุทธเจ้า ความศรัทธาของเราจึงประจักษ์ด้วยใจ 

       แต่ฝรั่งเขาไม่ได้คิดไม่ได้เชื่ออย่างเรา เขาจึงต้องมีทีมนักโบราณคดีไปขุดตามซากนั่นซากนี่ ตามเมืองนั้นเมืองนี้ และเอานักภาษาโบราณของอินเดียมาอ่านตามจารึกที่นั่นที่นี่ เพื่อพิสูจน์ว่านี่มันสอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยเดียวกันหรือก่อนหน้าหรือรุ่นหลัง การศึกษาของฝรั่งจึงอาจจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์, กฎแห่งกรรม, ชาติที่แล้ว-ชาตินี้-ชาติหน้า เขากับเราจึงอาจจะมีวิธีการศึกษาที่ไม่ตรงกันนัก

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com