Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - English Grammar

02001157 0001

สวัสดีครับ

ผมไปเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และพบหนังสือแกรมมาร์เล่มนี้ ซึ่งมี 200 หน้า

ชื่อ English Grammar ทำอย่างไร จึงจะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี ตามรูปข้างบน

หนังสือเล่มนี้มีข้อความบอกไว้ว่า

หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ การเทียบสระ พยัญชนะ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และการสะกดคำ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และการทำความเข้าใจในหลักภาษา "ไวยากรณ์" อันประกอบด้วย การใช้การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน การสร้างประโยค ข้อบังคับ และข้อยกเว้นต่างๆ... 

ผมดูแล้ว ตำราแกรมมาร์เล่มนี้อ่านง่ายจริง ๆ เริ่มตั้งแต่ a.b..c..d… ท่าน คลิกดูสารบัญตรงนี้ก่อน  ก็ได้ครับ

---- เชิญครับ คลิก

 

ขอแนะนำเพิ่มเติม:

 หนังสือแกรมมาร์อาจารย์ไทยแต่งที่อ่านง่ายมาก - "สุดยอด Grammar"

 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com