Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวบรวมเสียงคำสอนอาจารย์พุทธทาสภิกขุ (mp3 + video)

   

รวบรวมเสียงคำสอนอาจารย์พุทธทาสภิกขุ (mp3 + video)

MP3

     เสียงคำสอนที่เป็นไฟล์ mp3 ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ มีให้ฟังอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ที่ 2 เว็บนี้

【mp3 - 1】 เว็บหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

ฐานข้อมูลเสียง -  http://sound.bia.or.th/

【mp3 - 2】 เว็บ https://archive.org/

https://tinyurl.com/yc7ngxkj

MP4

ส่วนเสียงคำสอนที่เป็นไฟล์ mp4 (video) ก็มีมากมายที่ 2 ช่องทางนี้

【mp4 - 1】Google Videos : https://tinyurl.com/yb3ytllb

【mp4 - 2】YouTube Videos : https://tinyurl.com/y92hmzys

       แต่ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและมีประโยชน์มาก ก็คือ Playlist 3 ลิงก์นี้ ซึ่งรวบรวมคลิปคำสอนกว่า 1,000 เรื่อง ดูเหมือนว่าเขาคัดเลือกมาพอสมควรทีเดียว

Playlist

【Playlist  - 1】เสียงธรรมหลวงพ่อพุทธทาส (กว่า 300 เรื่อง)

https://tinyurl.com/y7td9f3l

【Playlist  - 2】หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ (กว่า 200 เรื่อง)

https://tinyurl.com/y7mpuqvk

【Playlist  - 3】พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)   (กว่า 468 เรื่อง)

https://tinyurl.com/y9jbgs2c

 ajahn buddhadasa500


 เพิ่ม 20 กย 59 รวม “เสียงธรรมพุทธทาส” มากที่สุด ที่นี่ !

เพิ่ม 29 มค 59 คลิปคำสอนของ ท่่านอาจารย์พุทธทาส หลายร้อยชุด

สวัสดีครับ

       หลายท่านเกิดไม่ทันท่านอาจารย์พุทธทาส บางท่านเกิดทันแต่ไม่มีโอกาสไปพบ ไม่ว่ากรณีใดท่านก็ยังมีโชคที่ทุกวันนี้มีเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ให้ฟัง ขณะของการฟังธรรมเป็นโอกาสทองของการฝึกสติ ฝึกสมาธิ และเพิ่มพูนปัญญา ป้องกันมิจฉาทิฐิและความทุกข์ทำร้ายชีวิต  

 • ถ้าท่านต้องการดาวน์โหลดกัณฑ์ใดก็  1)คลิกขวาที่ชื่อกัณฑ์ 2)คลิกซ้าย Save link as..หรือ Save Target As...3)คลิก Save
 • ถ้าต้องการฟังทันทีก็คลิกกัณฑ์ที่ต้องการฟัง
 • ทำ Favorites หรือ Bookmark ไว้เลยก็ดีครับ

 ขอแสงแห่งธรรมจงปรากฏในใจของผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน

ที่มาของไฟล์ mp3

 ♥

เสียงธรรมที่ขอแนะนำให้ฟังควบคู่กัน: คำสอน หลวงพ่อชา ๑๐๕ กัณฑ์

 

แผ่นที่ 1/12

 1. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ
 2. สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้
 3. สวรรค์ในหน้าที่การงาน
 4. ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้
 5. อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
 6. อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
 7. อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม
 8. อุดมคติของโพธิสัตว์
 9. กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธ์ การสืบสกุล
 10. การชนะโลก
 11. การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน
 12. การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง
 13. การตั้งจิตไว้ถูก
 14. การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก
 15. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม การมีชีวิตด้วยจิตว่าง
 16. การมีชีวิตด้วยจิตว่าง
 17. การทำบุญสุนทรทานคืออะไร ?
 18. การบวชคืออะไร ?
 19. การบริหารธุรกิจแบบพุทธ
 20. การประพฤติธรรมให้สุจริต
 21. การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
 22. การพักผ่อน
 23. การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน
 24. การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ
 25. การระลึกถึงบรรพบุรุษ
 26. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ?
 27. การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา
 28. การสังคมคืออะไร ?
 29. การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
 30. สนทนาปัญหาบ้านเมือง

แผ่นที่ 2/12

 1. ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ
 2. ความกระหายต่อธรรม : ธัมมกามยตา
 3. ความเป็นหนี้และความไม่เป็นหนี้
 4. ความมีจุดหมายปลายทาง
 5. ความรักดี
 6. ความรักผู้อื่น
 7. ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน
 8. คุณค่าของชีวิต
 9. ฆรามสิธรรม : ฆราวาสธรรม
 10. จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา
 11. ชีวิตคืออะไร
 12. ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา
 13. ทรัพย์สมบัติคืออะไร ?
 14. ทำงานให้สนุกได้อย่างไร ?
 15. ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์
 16. ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
 17. ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง
 18. ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง
 19. ธรรมะกลับมาปัญหาหมด
 20. ธรรมะกับปัญหาปากท้อง
 21. ธรรมะคือหน้าที่
 22. ธรรมะคืออะไร ? จะมีธรรมะได้อย่างไร ?
 23. ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก
 24. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต
 25. การทำงานให้สนุกเหมือนเล่นกีฬา
 26. ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
 27. บุตรที่ประเสริฐที่สุด
 28. ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส
 29. ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์
 30. เป้าหมายของชีวิต

แผ่นที่ 3/12

 1. ผัสสะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุม
 2. ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
 3. หน้าที่คุณธรรม
 4. พ่อแม่สมบูรณ์แบบ
 5. พึ่งตน พึ่งธรรม
 6. หน้าที่ของพุทธบริษัท
 7. แม่,พระคุณของแม่
 8. หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่
 9. โลกพระศรีอารีย์อยู่แค่ปลายจมูก
 10. โลกอื่น
 11. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น
 12. วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี
 13. เศรษฐกิจคืออะไร ?
 14. สติและการฝึกสติ
 15. สนทนาเรื่องธรรมคำเดียว
 16. สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา
 17. สมาธิและการพัฒนาของระบบสมาธิ
 18. ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต
 19. สวรรค์ในทุกอิริยาบถ
 20. สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
 21. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร
 22. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๑ -:ไตรรัตนะ : พุทธรัตนะ-ธรรมรัตนะ-สังฆรัตนะ
 23. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๒ -:ไตรสิกขา : ศีลสิกขา-สมาธิสิกขา-ปัญญาสิกขา
 24. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๓ -:ไตรโลกุตตรธรรม : มรรค-ผล-นิพพาน
 25. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:ไตรลักษณ์ : อนิจจลักษณ์-ทุกขลักษณ์-อนัตตลักษณะ
 26. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:ไตรวัฎฎ์ : กิเลสวัฎฎ์-กรรมวัฎฎ์-วิบากวัฏฏ์
 27. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:ไตรภพ : กามภพ-รูปภพ-อรูปภพ
 28. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๗ -:ไตรตัณหา : กามตัณหา-ภวตัณหา-วิภวตัณหา
 29. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๘ -:ไตรทวาร : กายทวาร-วจีทวาร-มโนทวาร
 30. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๙ -:ไตรเหตุ : โลภเหตุ-โทสเหตุ-โมหเหตุ

แผ่นที่ 4/12

 1. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ ๑๐ -:ไตรกรรม : กุศลกรรม-อกุศลกรรม-อัพยากตกรรม
 2. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ ๑๑ -:ไตรมาส : ศีลมาส-สมาธิมาส-ปัญญามาส
 3. พรรษากาลเทศนา ออกพรรษา
 4. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๑ -:การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
 5. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๒ -:ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ
 6. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๓ -:การปฏิบัติที่ไม่ผิด
 7. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:สิ่งที่หาได้ยาก 4 อย่าง
 8. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:อาหารของอวิชชา
 9. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:อาหารของอวิชชาและวิมุต
 10. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๑ -:นโม , ไตรสรณคมน์
 11. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๒ -:ความวิเวกเป็นสุข
 12. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๓ -:ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข
 13. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:ความคลายกำหนัดเป็นสุข
 14. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุข
 15. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:ความรักเสมอตนไม่มี , สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 16. พระธรรมเทศนาพิเศษ -:การทำบุญสามแบบ
 17. พระธรรมเทศนาพิเศษ -:การบำรุงพระศาสนา
 18. มาฆบูชาเทศนา -:การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้
 19. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์
 20. พระธรรมเทศนาพิเศษ -:ภาษาคน-ภาษาธรรม
 21. พรรษากาลเทศนา-:ทางแห่งความไม่ประมาท
 22. พระธรรมเทศนาพิเศษ -:มาตาปิตุกถา : คุณของมารดา บิดา
 23. พรรษากาลเทศนา กันณ์ 0๘ -:สัญญา 4 ประการ : ขาดทุน เสมอตัว กำไร แทงทะลุ
 24. พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๗ -:หิริโอตตัปปะ : ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป
 25. อาสาฬหบูชาเทศนา -:เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น
 26. เทศน์วันเข้าพรรษา -:เข้าพรรษาด้วยธรรมะชีวี
 27. เทศน์วันเข้าพรรษา -:การจำพรรษา
 28. เทศน์วันเข้าพรรษา -:การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ
 29. เทศน์วันออกพรรษา -:ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร
 30. เทศน์วันออกพรรษา -:การออกพรรษาอย่างบัณฑิต

แผ่นที่ 5/12

 1. เทศน์วันออกพรรษา -:ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ
 2. เทศน์วันออกพรรษา -:ความหมายของวันปวารณาออกพรรษา
 3. ธรรมบรรยายพิเศษ -:การสืบอายุพระศาสนา
 4. เทศน์วันออกพรรษา -:การออกจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์
 5. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:โอวาทปาฏิโมกข์
 6. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:ความเป็นพระอรหันต์
 7. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:พระไตรลักษณ์
 8. อนุโมทนาผ้าป่า(ภาษาใต้)
 9. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:พระอรหันต์อย่าลืม
 10. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:จิตนี้ประภัสสร
 11. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร
 12. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:โอวาทปาฏิโมกข์
 13. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:ไม่มีตนแล้วของตนจะมีได้อย่างไร
 14. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:การวางของหนักคือการดับทุกข์
 15. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๔ -:การทำลายซึ่งตัวกู-ของกู
 16. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:พระอรหันต์คือใคร ?
 17. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:บุถุชนคือใคร ?
 18. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:ลักษณะของพระอรหันต์
 19. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุดหรือติดอยู่เพียงแค่ความดี
 20. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:รู้จักพระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร
 21. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:การมีชีวิตอยู่เหนือความชั่ว-ดี
 22. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:การเคารพหน้าที่
 23. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น
 24. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต
 25. มาฆบูชาเทศนา -:พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก
 26. มาฆบูชาเทศนา -:พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย
 27. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:คาถาเย้ยตัณหา
 28. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:อิทัปปัจจยตา
 29. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
 30. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:พระพุทธเจ้าสามความหมาย

แผ่นที่ 6/12

 1. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ
 2. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๔ -:ทางเดินของชีวิต
 3. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:ลักษณะ ความหมาย และคุณค่าของวันวิสาขบูชา
 4. มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:พระคุณของพระพุทธเจ้าในแบบต่างๆกัน
 5. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:จงรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด
 6. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรา
 7. วิสาขบูชาเทศนา -:พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก
 8. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิด
 9. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด
 10. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:ความสุขสามระดับ : การไม่เบียดเบียน
 11. วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:การคลายความกำหนัดยึดถือ
 12. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -: โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา
 13. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -: พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา
 14. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -: หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจยตา
 15. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -: สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย
 16. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์
 17. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์
 18. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๔ -:การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์
 19. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:วันแห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง
 20. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -: ลักษณะของธรรมชีวี
 21. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:การปฏิบัติต่อธรรมชีวี
 22. อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๔ -: จุดหมายปลายทางของธรรมชีวี
 23. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗ กัณฑ์ ๔ -: นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่
 24. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘ กัณฑ์ ๑ -: พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม ๑
 25. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘ กัณฑ์ ๒ -: พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม ๒
 26. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙ กัณฑ์ ๑ -: มัชฌิมาปฏิปทา
 27. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙ กัณฑ์ ๒ -: อริยสัจจ์
 28. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙ กัณฑ์ ๓ -: ความทุกข์
 29. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐ กัณฑ์ ๑,๒ -: ความเห็นแก่ตัว,การทำลายความเห็นแก่ตัว
 30. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑ กัณฑ์ที่ ๑ -: อตัมมยตากับอริยสัจจ์สี่

แผ่นที่ 7/12

 1. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑ กัณฑ์ที่ ๒ -: อตัมมยตากับธรรมจักร
 2. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒ กัณฑ์ที่ ๑ -: พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้
 3. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒ กัณฑ์ที่ ๒ -: พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง
 4. พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า
 5. พระทำวัตรสวดมนต์ เย็น
 6. สวดมนต์พิเศษ - แปล 1
 7. สวดมนต์พิเศษ - แปล 2
 8. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓ กัณฑ์ที่ ๑ : ธรรมจักรคืออะไร และทำไมกัน และมีความสูงสุดถึงไหน
 9. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓ กัณฑ์ที่ ๒ : ธรรมจักรมีประโยชน์อย่...
 10. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔ กัณฑ์ที่ ๑ : หัวใจและความลับของพระ...
 11. อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔ กัณฑ์ที่ ๒ : พระธรรมที่เกี่ยวกับพร...
 12. มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓ กัณฑ์ที่ ๑ : หลักเกณฑ์ที่จะช่วยโลกให้...
 13. มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓ กัณฑ์ที่ ๒ : อนุโมทนาและธรรมปฏิสันถาร...
 14. มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕ กัณฑ์ที่ ๑ : หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และค...
 15. วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕ : ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล - ลำธ...
 16. ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา 1
 17. ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา 2
 18. การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง 1
 19. การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง 2
 20. การงานคืออะไรจะสนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไร
 21. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
 22. การทำชีวิตให้มีธรรมะ
 23. การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 1
 24. การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 2
 25. การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์
 26. การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ
 27. ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา
 28. ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าธรรม
 29. เค้าโครงของพุทธศาสนา
 30. ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา

แผ่นที่ 8/12

 1. ทำไมจึงไม่รู้จัก เข้าใจ และใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์
 2. การมีธรรมะในการครองชีวิต
 3. ธรรมะภาคปฏิบัติ
 4. ธรรมะและผู้มีธรรมะ
 5. ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรทราบ
 6. ประโยชน์ของการเป็นพุทธบริษัท
 7. แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแห่งศาสนา
 8. แม่ คือ ผู้สร้างโลก
 9. รอยของพระธรรม
 10. ศาสนาของคู่กันกับชีวิต
 11. ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก
 12. สนทนาเรื่องสติปัฎฐาน
 13. อะไร ๆ มันรวมอยู่สิ่งที่เรียกว่าตัวกู
 14. อานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติ
 15. อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา
 16. อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา ตอนที่ 2
 17. การเป็นผู้สูงอายุตามหลักแห่งพุทธศาสนา
 18. จิตวิทยากับพุทธศาสตร์
 19. อุดมคติอนุบาล : การจัดการศึกษาระบบอนุบาล
 20. จิตวิทยาในพุทธศาสนา
 21. ปรมัตถศิลป์แห่งการครองชีวิตตามทัศนของชาวพุทธ
 22. ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ
 23. ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 24. ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก
 25. อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต
 26. ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
 27. ศิลปะแห่งการดูด้วย ยถาภูตสัมมัปปัญญา
 28. ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
 29. ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน
 30. ศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม

แผ่นที่ 9/12

 1. ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่าง
 2. ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม
 3. ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง
 4. การมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ
 5. การทำงานชนิดที่เป็นการทำกุศล
 6. ยุวธรรมสำหรับยุวชน
 7. ความลึกซึ้งของชีวิต
 8. การมีชีวิตชนิดที่น่าพอใจ
 9. ธรรมะสำหรับยุวชน(วัยรุ่น)
 10. พลังผลักดันของชีวิต
 11. การมีอาชีวะให้ถูกต้องและสมบูรณ์
 12. การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิต
 13. ทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงาน
 14. ศึกษาธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์
 15. ทำงานให้ประเสริฐ
 16. ประมวลเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่
 17. การพัฒนาตามแนวแห่งพุทธศาสนา
 18. วิถีแห่งชีวิต
 19. โลกบ้าหรือธรรมะบ้า
 20. หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ
 21. วิญญาณแห่งเกษตรกรรม
 22. ธรรมะและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากธรรมะ
 23. เรื่องธรรมะคือเรื่องตัวเราเอง
 24. ศาสนิกชนจะต้อนรับนักการเมืองฯ ในทศวรรษนี้ฯ ได้อย่างไร
 25. การทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะ
 26. เราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อสังคมเป็นนิกส์
 27. ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน
 28. ธรรมะโดยแท้จริง เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์
 29. ธรรมะชาวบ้าน
 30. ชีวิตนี้มีค่า

แผ่นที่ 10/12

 1. มนุษย์กับธรรมชาติ
 2. ชีวิตบริหาร : การบริหารชีวิต
 3. พุทธศาสนากับจิตวิทยา
 4. ธรรมะกับนักศึกษา
 5. ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว
 6. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
 7. การปิดกั้นทิศทั้งหก
 8. การควบคุมกระแสปฎิจจสมุปบาท
 9. การมีธรรมมะสี่เกลอ : สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ
 10. การมีกุศลชนิดที่แท้จริง
 11. สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับตัวตน
 12. ยาระงับสรรพโรค
 13. สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง : ศาสนา หน้าที่ นิพพาน
 14. อตัมมยตา-ความไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไป (อีกที)
 15. การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ
 16. อตัมมยตาประยุกต์
 17. อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง
 18. นิพพานสำหรับทุกคน
 19. วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน
 20. การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ(อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้)
 21. พระพุทธศาสนาทั้งกลม(ทั้งหมด ครบถ้วน)
 22. อัสมิมานะ ภพ ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก
 23. ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา
 24. มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๑-๒๐
 25. มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๒๑-๔๐
 26. มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๔๑-๖๐
 27. มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๖๑-๘๐
 28. พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก
 29. ชีวิตอันประเสริฐ
 30. ชีวิตว่าง

แผ่นที่ 11/12

 1. ชีวิตกีฬา: ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬา
 2. วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน
 3. ธรรม 2 ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก:ความถูกต้อง-ความดีงาม
 4. ปัจจัยที่ห้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 5. วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 6. อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 7. ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 8. ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 9. โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 10. การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 11. ขันตี ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 12. ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 13. สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 14. การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก
 15. ลูกหนี้ขี้ฉ้อ ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 16. ตัวตน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 17. สิ่งที่ไม่ปฏิกูล ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 18. ความสุขสูงสุดที่แท้จริงบางอย่าง ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 19. เครื่องราง ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 20. การอยู่กับนิพพาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 21. ใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 22. เพศหญิง-เพศชาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 23. การสิบพันธุ์และทายาท ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 24. ของมีราคาถูกที่สุด ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 25. ความเนื่องกันเป็นสิ่งเดียวของพระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 26. อนัตตาของท่านเอง ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 27. เหตุแห่งความไม่สำเร็จในการปฏิบัติหรือพัฒนา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
 28. ธรรมทำไมกัน(ธรรมที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด)
 29. การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง
 30. ความมีเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนา

แผ่นที่ 12/12

 1. การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาท
 2. การควบคุมและการดับลงแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาท
 3. สรุปปฎิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์
 4. พุทธประวัติ 1 โดย พุทธทาสภิกขุ
 5. พุทธประวัติ 2 โดย พุทธทาสภิกขุ
 6. พุทธประวัติ 3 โดย พุทธทาสภิกขุ
 7. พุทธประวัติ 4 โดย พุทธทาสภิกขุ
 8. พุทธประวัติ 5 โดย พุทธทาสภิกขุ
 9. คู่มือมนุษย์ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
 10. คู่มือมนุษย์ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
 11. คู่มือมนุษย์ 3 ไตรลักษณ์
 12. คู่มือมนุษย์ 4 อุปาทาน-อำนาจของความยึดติด
 13. คู่มือมนุษย์ 5 ไตรสิกขา-ขั้นตอนการปฎิบัติศาสนา
 14. คู่มือมนุษย์ 6 เบญจขันธ์-คนเรายึดติดอะไร
 15. คู่มือมนุษย์ 7 การทำให้รู้แจ้งตามธรรมชาติ
 16. คู่มือมนุษย์ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
 17. คู่มือมนุษย์ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้น
 18. ธรรมะบรรยาย เกี่ยวกับความเจ็บไข้ : ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด(๑)
 19. ธรรมะบรรยาย เกี่ยวกับความเจ็บไข้ : ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด(๒)
 20. สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์.
 21. การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์
 22. ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน.
 23. คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(ตอนทื่๑กายานุปัสสน...

***

http://dharmaseed.org/

http://www.audiodharma.org/

https://forestsangha.org/

https://www.abhayagiri.org/home/

http://www.urbandharma.org/

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com