ภาษาพูดที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ

ภาษาพูดที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ (โดย อ. อดัม)

10 สำนวนที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ (โดยคุณ Valen)

คลิกอ่านคำแปลคลิป

สำนวนพูดภาษาอังกฤษทั่วไปที่มักได้ยินบ่อยๆ

คลิก

ประโยคที่ใช้บ่อย 5 ประโยค

คลิก

1000 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

http://englishindiary2013.blogspot.com/p/english-conversation.html