Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟังธรรมหลวงพ่อชา เรื่อง “ฉลาดในการรักษาจิต”

เหรยญหลวงพอชา

สวัสดีครับ

ธรรมะเรื่อง “ฉลาดในการรักษาจิต” ที่หลวงพ่อชาแสดงนี้ แม้จะเป็นการเทศน์สอนพระภิกษุ  แต่เมื่อท่านตั้งใจฟังจะเห็นว่า เป็นแก่นธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็น พระหรือโยม, ผู้ชายหรือผู้หญิง, ผู้ใหญ่หรือเด็ก, มีการศึกษามากหรือน้อย, เข้าวัดหรือไม่เคยเข้าวัด ฯลฯ

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของจริง ที่แต่ละคนควรประจักษ์ด้วยใจของตัวเอง

ขอเชิญครับ...

วีดิโอ:

http://www.youtube.com/watch?v=jzsyctkNKsk

หรือ MP3:

http://www.fungdham.com/sound/popup-sound/cha/popup-cha062.html

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com