Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูด 35 ประโยคเมื่อเจอและจาก

hello bye

เมื่อคลิปผ่านไป 2 นาทีครึ่ง จะเริ่มประโยคที่ 1 

No.1  Hello. How are you?   (ทักทาย-สบายดีหรือเปล่า)

No. 2 Hi. How are you doing?  (ทักทาย-สบายดีหรือเปล่า)

No 3  Good morning. How’s everything?  (ทักทาย - อรุณสวัสดิ์ สบายดีหรือเปล่า)

No. 4 I haven’t seen  you for ages. (ทักทาย-ฉันไม่ได้เจอคุณมานานมากทีเดียว)

No. 5 It’s been a while since I saw you. (ทักทาย – ก็สักช่วงหนึ่งแล้วนะที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย)

No 6 We’ve misses you. (พวกเราคิดถึงคุณ)

No. 7 How have you been?  (ทักทาย-เป็นยังไงบ้างล่ะ)

No. 8 Great, thanks.  (สบายดีครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ)

No. 9 I’m very well. Thank you. (สบายดีครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ)

No. 10 It’s all going really well.  (สบายดีครับ/ค่ะ)

No. 11 How about you? (คุณล่ะเป็นยังไงบ้าง)

No. 12 It’s lovely to see you again. (ดีจังที่ได้เจอคุณอีก)

No. 13 I’ve been looking forward to seeing you. (ฉันตั้งใจรอที่จะพบคุณ)

No. 14 How’s everyone at home? (ทุกคนที่บ้านอยู่สบายดีหรือเปล่า)

No. 15 Susan sends her regards. (ซูซานฝากความระลึกถึงมาด้วย)

No. 16 Give your mum my love. (ฝากความเคารพรักไปถึงคุณแม่ของคุณด้วย)

No. 17 You haven’t met my neighbor, have you? (คุณยังไม่ได้พบเพื่อนบ้านของฉันใช่ไหม)

No. 18 I don’t think you know each other. (ฉันเข้าใจว่าคุณยังไม่รู้จักกัน)

No. 19 Let me introduce you. (ขอแนะนำให้คุณรู้จัก)

No. 20 I’d like you to meet my cousin. (ฉันอยากแนะนำให้คุณรู้จักลูกพี่ลูกน้องของฉัน)

No. 21 This is John, a colleague of mine. (นี่คือจอห์น,  เพื่อนร่วมงานของฉัน)

No. 22 How do you do. (ทักทาย – คุณสบายดีนะครับ/คะ)

No. 23 Pleased to meet you.  (ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ)

No. 24 It’s getting late. (พูดเมื่อจะขอตัวลา)

No. 25 I must get going. (พูดเมื่อจะขอตัวลา)

No. 26  We must be on our way. (พูดเมื่อจะขอตัวลา)

No. 27 I’m afraid I have to leave now. (พูดเมื่อจะขอตัวลา)

No. 28 It was very nice meeting you. (พูดก่อนจาก)

No. 29 It was lovely to see you again. (เมื่อเจอคนที่เคยเจอกันมาก่อนแล้ว, - พูดประโยคนี้ก่อนจาก)

No. 30 The pleasure is all mine. (ด้วยความยินดีครับ/ค่ะ –พูดตอบเมื่อมีคนขอบคุณ)

No. 31 Do keep in touch.  (แล้วติดต่อกันเรื่อย ๆ นะ)

No. 32 Let me know how you’re getting on. (บอกให้รู้บ้างนะว่าเป็นยังไงบ้าง – พูดก่อนจาก)

No. 33 See you again soon. (แล้วไม่นานคงพบกันอีกนะ – พูดก่อนจาก)

No. 34 Catch you later. (แล้วพบกันอีกนะ – พูดก่อนจาก)

No. 35 Take care. (โชคดีนะ – พูดก่อนจาก)

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com