Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

freeenglishnow.com

สรุปวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตามที่เว็บเขาแนะนำ ข้างล่างนี้

http://freeenglishnow.com/

1.ออกเสียงตามดัง ๆ ชัด ๆ โดยเมื่อเสียงในไฟล์พูดแล้ว  เขาจะเว้นว่างให้เราพูดตามก่อนที่เขาจะเริ่มประโยคถัดไป

2.ฝึกวันละ 2 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

3.ก่อนเริ่มบทใหม่ให้ทบทวนบทเก่า

4.คลิกดู vocabulary อ่านให้เข้าใจ  หาคำแปลไทยคำที่ไม่รู้ ถือติดตัวเมื่อเดินทางและหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อย ๆ

5.ครั้งแรก ๆ ตอนฝึกพูดอาจจะดู text ที่เขาให้มา  แต่เมื่อฟังรู้เรื่องแล้วอย่าดู  ให้ฟังอย่างเดียวและฝึกพูดตามเสียงดัง ๆ ชัด ๆ

6.บทเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้  โดยใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวของการเรียนกับหนังสือที่เน้นแกรมมาร์และการอ่าน,  การอ่านทำให้เราคิดเป็นภาษาไทย, แต่การฟังภาษาอังกฤษจะกระตุ้นให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษ, และการพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและคล่อง (correct & fluent) เราจะต้องฝึกคิดเป็นเป็นภาษาอังกฤษ โดยพูดออกมาดัง ๆ และชัด ๆ

7.ให้ฝึกไปตามลำดับ lesson 1..2..3…  

8. ที่คอลัมน์ซ้ายมือ มีปุ่ม Next, Previous, Browse ท่านสามารถคลิกปุ่มพวกนี้เพื่อเดินหน้า, ย้อนหลัง, หรือกระโดดไปยังบทที่ต้องการได้

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com