Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ๓ เล่ม

เชิญดาวน์โหลด พจนานุกรมพุทธศาสตร์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพจนานุกรมแนวธรรมะ ที่ดีที่สุด

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกขวาที่ pdfและคลิกซ้าย Save link as.. และหาที่ save 


เล่มที่ ๑

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม

พิมพ์รวมเล่ม ๓ ภาค ได้แก่

ภาค ๑ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดธรรม
ภาค ๒ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย-อังกฤษ
ภาค ๓ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ-ไทย

thbL BookDictDhamma tam


เล่มที่ ๒

พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์

sab


เล่มที่ ๓

ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม)

POOMTAM

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com