Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด 400 MUST HAVE WORDS FOR THE TOEFL: หนังสือดีเพื่อเตรียมสอบ TOEFL

sample toefl

สวัสดีครับ

     หนังสือ 400 MUST HAVE WORDS FOR THE TOEFL ที่นำมาให้ท่านดาวน์โหลดวันนี้ เป็นหนังสือดีที่ช่วยท่านเตรียมตัวด้านคำศัพท์เพื่อการสอบ TOEFL

คลิกดาวน์โหลดหนังสือ

     ในเล่มแบ่งเป็น 40 lesson, แต่ละ lesson มีศัพท์ 10 คำ, รวมศัพท์ทั้งสิ้น 400 คำ, แต่วิธีที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือแต่ละ lesson เขามีวิธีที่ทำให้เราคุ้นเคยกับคำศัพท์ โดย

1.อธิบายความหมายของศัพท์ด้วยภาษาง่าย ๆ ตรงไปตรงมา พร้อมประโยคตัวอย่าง

2.มี 3 แบบฝึกหัดให้ทำ คือ

แบบฝึกหัดที่ 1: จับคู่ศัพท์กับความหมาย

แบบฝึกหัดที่ 2: ให้ประโยคมา 1 ประโยค และให้วงกลมเลือก คำศัพท์ 1 ใน 2 คำที่ถูกต้อง

แบบฝึกหัดที่ 3: ให้อ่านเรื่องสั้น ๆ ที่มีศัพท์ 10 คำประจำบทปนอยู่ ทำนองเรื่องที่เราจะเจอในข้อสอบ TOEFL และให้ตอบคำถามสไตล์เดียวที่เราจะเจอเมื่อเข้าสอบจริง

คลิกดู lesson ที่ 1

ทุก lesson มีเฉลยท้ายบท     

     สำหรับท่านที่เตรียมตัวสอบ TOEFL  ผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ศึกษา แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมสอบ TOEFL ผมก็ขอแนะนำเป็นพิเศษให้ท่านลองอ่านเนื้อเรื่องในแบบฝึกหัดที่ 3

     เรารู้ว่าข้อสอบ TOEFL เขามีไว้เพื่อคัดคนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปเรียนที่สหรัฐฯ ถ้าท่านสามารถอ่านภาษาอังกฤษในความยากระดับ TOEFL นี่ก็เป็นตัววัดง่าย ๆ ว่า ท่านสามารถอ่านตำราเล่มเดียวกับเล่มที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯเขาใช้เรียนกัน    

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com