Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษารัฐธรรมนูญมาตราที่เป็นข่าว –ไทยและอังกฤษ

thai-law-2550

สวัสดีครับ

         รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่ใช้อยู่ขณะนี้เป็นเรื่องserious ที่น่าอ่านและควรอ่านซึ่งหาอ่านได้ไม่ยากที่เว็บไซต์ของรัฐสภา

ฉบับภาษาไทย

ฉบับแปลภาษาอังกฤษ มี 2 เวอร์ชั่นคือ

ฉบับ  สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับ  สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา

        วันนี้ผมนำรัฐธรรมนูญมาตราที่เป็นข่าวจำนวน 4 มาตราคือมาตราที่ 112, 190, 216 และ 291 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาเทียบกันให้ท่านศึกษาส่วนมาตราอื่นเชิญท่านเข้าไปศึกษาได้ตามสะดวกครับ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

มาตรา ๑๑๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

 

 

 

 

 

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภา

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

Section 112. In an election of senators in each province,the area of the province shall be regarded as a constituency andthere shall be one senator in each province; for this purpose, theperson having the right to vote may cast one vote by direct suffrage

and secret ballot.

 

 

 

 

For the purpose of an election of senators, candidatesmay conduct a campaign only in connection with the performance of duties of senators.

 

 

 

 

Rules, procedures and conditions for an election and acampaign of senators shall be in accordance with the Organic Act on the Election of Members of the House of Representatives andthe Acquisition of Senators.

มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

 

 

 

 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็วเหมาะสม และเป็นธรรม

 

 

 

 

 

 

 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

Section 190. The King has the prerogative to concludea peace treaty, armistice and other treaties with other countries orinternational organisations.

 

 

 

 

A treaty which provides for a change in the Thai territoriesor extraterrotorial areas over which Thailand has sovereign rightsor has jurisdiction in accordance therewith or in accordance withinternational law or requires the enactment of an Act for the

implementation thereof or has extensive impacts on nationaleconomic or social security or generates material commitments in trade, investment or budgets of the country, must be approved bythe National Assembly. For this purpose, the National Assembly shall complete its consideration within sixty days as from the receiptof such matter.

 

 

 

 

 

 

 

Prior to taking steps in concluding a treaty with othercountries or international organisations under paragraph two, the

Council of Ministers shall provide information and cause to beconducted public hearings and shall give the National Assemblyexplanations on such treaty. For this purpose, the Council ofMinisters shall submit to the National Assembly a framework fornegotiations for approval.

 

 

 

 

When the treaty under paragraph two has been signed,the Council of Ministers shall, prior to the declaration of intention to be bound thereby, make details thereof publicly accessible and,in the case where the implementation of such treaty has impacts on the public or operators of small- or medium-sized enterprises,the Council of Ministers shall take steps in rectifying or remedyingthe impacts suffered by aggrieved persons in an expeditious,appropriate and fair manner.

 

 

 

 

 

There shall be the law on the determination of proceduresand methods for the conclusion of treaties having extensive impacts on national economic or social security or generating materialcommitments in trade or investment and the rectification and remedying of impacts suffered by persons in consequence of theimplementation of such treaties, having regard to justice to persons

benefited and persons aggrieved by the implementation thereof aswell as to general members of the public.

 

 

 

 

 

 

In the case where there arises a problematic issue underparagraph two, the power to make the determination thereon shallbe vested in the Constitutional Court and, for this purpose, theprovisions of section 154 (1) shall apply mutatis mutandis to the

referral of the matter to the Constitutional Court.

มาตรา ๒๑๖ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าห้าคน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

 

 

 

 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

 

 

 

 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

 

 

 

 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ

 

 

 

 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

Section 216. The quorum of judges of the ConstitutionalCourt for hearing and giving a decision shall be constituted by notless than five judges. The decision of theConstitutional Courtshall be made by a majority of votes, unless otherwise provided inthis Constitution.

 

 

 

 

Every judge of the Constitutional Court who constitutesa quorum shall prepare an opinion in delivering a decision on hisor her own part and make an oral statement to the meeting beforepassing a resolution.

 

 

 

The decisions of the Constitutional Court and opinionsgiven in the delivery of decisions of all judges of the ConstitutionalCourt shall be published in the Government Gazette.

 

 

The decision of the Constitutional Court must at leastconsist of the background or the allegation concerned, a summary of facts obtained from hearings, reasons for the decision onquestions of fact and questions of law and the provisions of the

Constitution and the law invoked and resorted to.

 

 

 

The decision of the Constitutional Court shall be deemedfinal and binding on the National Assembly, Council of Ministers,Courts and other State organs.

 

 

 

The procedure of the Constitutional Court shall beprescribed by the Organic Act on the Procedure of theConstitutional Court.

มาตรา ๒๙๑ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้

 

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

 

 

 

 

(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ

 

 

 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

 

 

 

 

 

 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย

 

 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ

 

 

 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป

 

 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

 

 

 

 

 

(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

Section 291. An amendment of the Constitution maybe made under the rules and procedures as follows:

 

 

(1) a motion for amendment must be proposed by theCouncil of Ministers, members of the House of Representatives of not less than one-fifth of the total number of the existing membersof the House of Representatives or members of both Houses ofnot less than one-fifth of the total number of the existing membersthereof or persons having the right to vote of not less than fifty thousand in number under the law on lodging a petition forintroducing the law;

 

 

 

 

 

 

A motion for amendment which has the effect ofchanging the democratic regime of government with the King asHead of the State or changing the form of the State shall beprohibited;

 

 

 

 

(2) a motion for amendment must be proposed in theform of a draft Constitution Amendment and the National Assembly shall consider it in three readings;

 

 

(3) the voting in the first reading for acceptance inprinciple shall be by roll call and open voting, and the amendment must be approved by votes of not less than one-half of the totalnumber of the existing members of both Houses;

 

 

 

 

 

(4) the consideration in the second reading section bysection shall also be subject to a public hearing participated bypersons having the right to vote, who have proposed the draftConstitution Amendment;

 

 

 

The voting in the second reading for considerationsection by section shall be decided by a simple majority of votes

 

 

 

(5) at the conclusion of the second reading, there shallbe an interval of fifteen days after which the National Assemblyshall proceed with its third reading;

 

 

(6) the voting in the third and final reading shall be by rollcall and open voting, and its promulgation as the Constitution must

be approved by votes of more than one-half of the total numberof the existing members of both Houses;

 

 

 

 

 

(7) after the resolution has been passed in accordancewith the rules and procedures hitherto specified, the draftConstitution Amendment shall be presented to the King, and theprovisions of section 150 and section 151 shall apply mutatismutandis.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com